Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

 

 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA

PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW

W GIMNAZJUM NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. STANISŁAWA STASZICA W KATOWICACH

 

Podstawa prawna:

 

a)      rozporządzenie RM z dnia 8 stycznia 2002r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 z 2002, poz.46)

b)      dział VIII z dnia 14. 06. 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego)

c)   Zarządzenie Nr 93/2002 Prezydenta Katowic z dnia 3 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami.

 

§1

 

Skargi i wnioski przyjmuje i koordynuje ich rozpatrywanie dyrektor szkoły. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły funkcję tę pełni wicedyrektor szkoły.

 

§2

 

Na tablicy informacyjnej Rady Rodziców umieszcza się przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego informację o dniach i godzinach przyjęć w sprawie przyjmowania skarg i wniosków.

 

§3

 

Skargi i wnioski adresowane do szkoły, będącej  w danej sprawie organem właściwym do ich rozpatrzenia i przesłane do innego organu, rozpatruje i załatwia dyrektor szkoły.

 

§4

 

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, szkoła rozpatruje sprawy należące do ich właściwości, a pozostałe przekazuje w terminie do 7 dni właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

 

§5

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, także ustnie do protokołu.

 

§6

 

1.       W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

2.       W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

3.       Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza zgłoszenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

 

§7

 

1.       Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

2.       Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

§8

 

1.       Termin załatwienia skargi lub wniosku nie powinien przekroczyć 1 miesiąca.

2.       Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku, ze względu na stopień skomplikowania sprawy, wymaga uprzedniego szczegółowego zbadania skargi lub wniosku może ulec wydłużeniu.

3.       O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w punkcie 1 dyrektor szkoły informuje pisemnie wnoszącego, podając przyczyny zwłoki wskazując nowy termin załatwieni sprawy.

 

§9

 

1.       O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego:

(a)    Pisemnie – jeżeli skarga lub wniosek zostały złożone pisemnie,

(b)    Pisemnie – jeżeli skarga lub wniosek zostały złożone ustnie

2.       Jeżeli osoba wnosząca nie oczekuje na odpowiedź pisemną, poświadcza to pisemnie i oświadczenie dołącza do skargi lub wniosku.

3.       W przypadku skargi zbiorowej lub wniosku zbiorowego skierowanego przez rodziców odpowiedź otrzymują:

a)      Rodzice, będący przedstawicielami rady klasowej- o ile są podpisani pod skargą lub wnioskiem

b)      Osoba pierwsza z listy, jeżeli zobowiąże się powiadomić pozostałe osoby z listy

 

§10

 

1.       Skargi i wnioski podlegają ewidencji w rejestrze skarg i wniosków, przechowywanym u dyrektora szkoły.

2.       Pisma oraz inne dokumenty związane z rozpatrywaniem skarg i wniosków przechowywane są w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych spraw u dyrektora szkoły.

 

§11

 

Raz w semestrze przed konferencją podsumowującą pracę szkoły w danym okresie-zespół doradczy dokonuje analizy zgłoszonych skarg i wniosków oraz sposobu ich rozpatrzenia.

 

 

Osoba odpowiedzialna: mgr Marek Zdebel, Dyrektor szkoły

Ten wpis został opublikowany w kategorii Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *