Rekrutacja do I-szych klas naszego Gimnazjum

Rekrutacja do I-szych klas Gimnazjum Nr 22
z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica
w Katowicach na rok szkolny 2014/2015

Szczegóły poniżej a potrzebne dokumenty tutaj oraz w zakładce Dla Rodziców

 

Zgodnie z postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004r. nr 256 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7) art. 9 – 15.

Rekrutacja do klas I – szych odbywać się będzie następująco:

  1. 1. Zgłoszenie dziecka do gimnazjum (załącznik nr 1) – obowiązek rodziców zgłoszenia dziecka do szkoły (gimnazjum) w obwodzie której mieszka. Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły jest przyjmowane z urzędu. Dane, które należy podać w zgłoszeniu określa ustawa tzn.:

a)      Zgłoszenie ucznia z potwierdzeniem zamieszkania w tym obwodzie

b)      Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

  1. 2.Wniosek rodziców kandydata do szkoły (załącznik nr 2) dotyczy uczniów, którzy nie zamieszkują w rejonie (obwodzie) Gimnazjum Nr 22. Wnioski podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu w przypadku kiedy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc. Statut Gimnazjum Nr 22 określa liczebność klas art. 24 i 42. Wraz z wnioskiem składane jest oświadczenie o składaniu prawdziwych danych i informacji. Dane, które należy przedstawić we wniosku określa ustawa tzn.:

a)      Imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer Pesel kandydata, w przypadku braku nr Pesel – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego    tożsamość

b)      Imiona i nazwiska rodziców kandydata

c)      Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata

d)     Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata

e)      Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej preferowanych. Uwaga: Wniosek może być składany do nie więcej niż 3 wybranych publicznych gimnazjów (art. 20 ust. 1)

 

TERMINY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I WNIOSKÓW

W celu właściwego zaplanowania liczby oddziałów klas I rodzice kandydatów do klas I zamieszkali w obwodzie szkoły powinni złożyć pisemne zgłoszenie do dnia 25 kwietnia 2014r. z zastrzeżeniem, że świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / zaświadczenia OKE zostaną przedłożone w dniu ich wydania przez dyrektora szkoły podstawowej. Wnioski składane przez rodziców kandydatów spoza obwodu od 15 kwietnia 2014r. do  22 maja 2014r.

TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

  • Do 1 lipca 2014r. do godziny 1500 dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu
  • 3 lipca 2014r. godzina 1500 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 7 lipca 2014r. godzina 1500 potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia
  • 8 lipca 2014r. godzina 1500 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum

 

UWAGA

Rodzice kandydatów do klas I posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w oddziałach integracyjnych ze względu na ponoszenie wyższych kosztów kształcenia obieg dokumentów i decyzji o skierowaniu ucznia podejmuje Wydział Edukacji. Rodzice składają orzeczenie wraz ze wskazaniem gimnazjum. Wydział Edukacji wydaje skierowanie do właściwej szkoły. Dyrektor gimnazjum przyjmuje takiego kandydata na podstawie skierowania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kwiecień 2014. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *